دکتری مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی

تعداد بازدید:۴۸۵۵

آقای دکتر کاوسی 

آقای دکتر عباسعلی قیومی 

آقای دکتر محسن عامری شهرابی 

خانم دکتر رزیتا سپهرنیا 

آقای دکتر غلامی

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۴۰۰