کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت بهداشتی و درمانی

آقای دکتر مجتبی حسینی 

آقای دکتر علی ماهر 

آقای دکتر خلیل علی محمد زاده 

خانم دکتر مهرنوش جعفری