کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت مالی

1- آقای دکتر عبدالهی کیوانی

2-  آقای دکتر علیرضا حیدرزاده

3- آقای دکتر علی سعیدی

4- آقای دکتر حیدر فروغ نزاد

5- اقای محمد خدایی