درختواره مدیریت دولتی(تحصیلات تکمیلی)

تعداد بازدید:۳۷۳۹

مقطع دکتری

درختواره رشته مدیریت دولتی مقطع دکتری  ورودی 93
درختواره رشته مدیریت دولتی مقطع دکتری  ورودی 94 به بعد

 

مقطع کارشناسی ارشد

درختواره رشته مدیریت دولتی  تشکیلات و روشها مقطع کارشناسی ارشد

درختواره رشته مدیریت دولتی  گرایش توسعه  منابع انسانی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 95 به  بعد

درختواره رشته مدیریت دولتی  گرایش مدیریت تحول مقطع کارشناسی  ارشد ورودی 95 به بعد

درختواره رشته مدیریت دولتی  گرایش مدیریت تحول مقطع کارشناسی ارشد ورودی  89 به بعد

درختواره ارشد مدیریت دولتی خط مشی گذاری عمومی
درختواره ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
درختواره ارشد مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمانهای دولتی
درختواره ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
درختواره ارشد مدیریت-مدیریت دولتی گرایش بودجه ومالیه عمومی

 

 

 

درختواره رشته مدیریت دولتی گرایش خط مشی  گذاری عمومی  مقطع کارشناسی ارشد ورودی 95به بعد

درختواره رشته مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمانها دولتی مقطع  کارشناسی ارشد ورودی 95 به بعد

درختواره رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی  دولتی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 89به بعد

درختواره رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی  مقطع کارشناسی ارشد ورودی 89به بعدانسانی

 

 

 

آخرین ویرایش۰۷ شهریور ۱۴۰۰