اطلاعات گروه

مدیر گروه: خانم دکتر آزاده سادات اشرفی     


اعضای هیات علمی
نام  مدرک تحصیلی  مرتبه علمی
اسدا...افشاری دکتری

      استادیار         

نازنین بنی اسد فوق لیسانس مربی دانشجوی دکتری
نرگس حسن مرادی دکتری استادیار
علیرضا حیدرزاده فوق لیسانس مربی دانشجوی دکتری
مهدی دانشور نائینی فوق لیسانس مربی
شادان وهاب زاده دکتری استادیار
بهروز رفیعی دکتری استادیار
گیتی رمضانیان فوق لیسانس مربی
محمد زرنگار فوق لیسانس مربی
حمیدرضا سعیدنیا دکتری استادیار
جمشید صالحی صدیقانی دکتری استاد
آنژلا عاملی دکتری استادیار
سیدمحمد عبدالهی کیوانی دکتری استادیار
خلیل علی محمدزاده دکتری استادیار
زهرا علیپور درویش دکتری استادیار
اسماعیل غفاری فوق لیسانس مربی
مریم مهجوری ثابت فوق لیسانس مربی
مصطفی نصر دکتری استادیار
مجید وثوق فوق لیسانس مربی
احسان عابدی فوق لیسانس مربی دانشجوی دکتری