کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی

آقای دکتر کاوسی

آقای دکتر عباسعلی قیومی 

آقای دکتر محسن عامری شهرابی 

خانم دکتر رزیتا سپهرنیا 

آقای دکتر غلامی