کارشناسی مدیریت فرهنگی

آقای دکتر کاوسی

 آقای دکتر عباسعلی قیومی 

آقای دکتر محسن عامری شهرابی

خانم دکتر رزیتا سپهرنیا 

آقای دکتر غلامی