رؤسا و مدیران

تعداد بازدید:۹۰۹۲

ریاست دانشکده

دکتر وحید برادران

تخصص: مهندسی صنایع  الله افتخاری

شماره تماس: ۷۷۰۰۹۸۰۸

پست الکترونیکی: 

آدرس سایت شخصی: 

m

 

معاونت آموزشی دانشکده

دکتر مریم ادیب زاده

تخصص : مدیریت دولتی

شماره تماس : ۷۷۰۰۹۸۰۸

پست الکترونیکی:

آدرس سایت شخصی:

 

 

معاونت پژوهشی دانشکده

دکتر بابک رضایی

رشته : مدیریت دولتی

تخصص : منابع انسانی - تبلیغات و بازاریابی

پست الکترونیکی:

b_rezaei@iau-tnb.ac.ir

babak_44m@yahoo.com

آدرس سایت شخصی: 

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰