کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:۸۲۱

آقای صالح

سِمَت : مدیر آموزش

محل استقرار : طبقه اول میانی

تلفن : 2500

لیلا سادات معاشر

سِمَت : مسئول تحصیلات تکمیلی(حسابداری آموزش عالی-مدیریت آموزشی –م مالی – م دولتی )

محل استقرار : طبقه اول میانی

تلفن : 2520

زهرا عینی

سِمَت : مسئول امتحانات

محل استقرار : طبقه اول میانی

تلفن : 2530

معصومه قاسم زاده

سِمَت : کارشناس تحصیلات تکمیلی(م فناوری اطلاعات م صنعتی م  فرهنگی م اجرایی- علوم اقتصادی- آموزش و بهسازی نیروی انسانی کار آفرینی)

محل استقرار : طبقه اول میانی

تلفن : 2521

ندا آئین

سِمَت : کارشناس تحصیلات تکمیلی( م بازرگانی خدمات بهداشت و سوانح م بیمه)

محل استقرار : طبقه اول میانی

تلفن : 2518

آقای رمضان کاشی

سِمَت : کارشناس امتحانات

محل استقرار : طبقه اول میانی

تلفن : 2531

آقای اسداللهی

سِمَت : کارشناس امتحانات

محل استقرار : طبقه اول میانی

تلفن :

محبوبه صمیمی

سِمَت : مسئول خدمات کامپیوتری

محل استقرار : طبقه دوم شرقی

تلفن : 2504

منیره ربیعی

سِمَت : مسئول برنامه ریزی

محل استقرار : طبقه دوم شرقی

تلفن : 2550

اکرم صادقی

سِمَت : کارشناس فارغ التحصیلان

محل استقرار : طبقه اول میانی

تلفن : 2704

آقای پورشریف

سِمَت : کارشناس فارغ التحصیلان

محل استقرار : طبقه اول میانی

تلفن :2702

حبیبه نصیری

سِمَت : : کارشناس آموزش(مدیریت مالی فرهنگی - مالیاتی)

محل استقرار : طبقه اول شرقی

تلفن : 2510

آقای فرشاد

سِمَت : کارشناس آموزش(مدیریت بازرگانی)

محل استقرار : طبقه همکف شرقی

تلفن : 2701

فاطمه طلایی

سِمَت : کارشناس آموزش( مدیریت بیمه اقتصاد مدیریت دولتی)

محل استقرار : طبقه همکف شرقی

تلفن : 2515

نرگس شریفی

سِمَت : کارشناس آموزش(حسابداری)

محل استقرار : طبقه اول شرقی

تلفن : 2512

فهیمه حبیبی

سِمَت : کارشناس آموزش (حسابداری ناپیوسته)

محل استقرار : طبقه راهروی  همکف شرقی

تلفن : 2513

مریم زندی فر

سِمَت : کارشناس آموزش(امور بانکی  - کسب و کار)

محل استقرار : طبقه راهروی  همکف شرقی

تلفن : 2517

آقای انصاری

سِمَت : رئیس اداره امور دانشجویی

محل استقرار : طبقه اول شرقی

تلفن : 2700

آقای نوری

سِمَت : کارشناس اموردانشجویی

محل استقرار : طبقه اول شرقی

تلفن : 2703

آقای رجبی

سِمَت : رئیس اداره فرهنگی

محل استقرار : طبقه اول غربی

تلفن : 2705

خانم سعیدی

سِمَت : کارشناس دفتر فرهنگی

محل استقرار : طبقه اول میانی

تلفن : 2706

آقای اوجاقلو

سِمَت : رئیس اداره پشتیبانی

محل استقرار : طبقه سوم شرقی

تلفن : 2100

آقای جعفری                               

سِمَت : کارشناس سایت

محل استقرار : طبقه چهارم شرقی

تلفن : 2601

آقای صمیع

سِمَت : کارشناس پژوهش

 محل استقرار : طبقه سوم شرقی

تلفن : 2603

خانم بزازیان

سِمَت : رئیس اداره پژوهش

محل استقرار : طبقه سوم شرقی

تلفن : 2600

خانم کربلایی

سِمَت : مسئول کتابخانه

محل استقرار : طبقه چهارم میانی

تلفن : 2602

آقای شعبانی

 سِمَت : مسئول دفتر ریاست دانشکده

محل استقرار : طبقه دوم میانی

تلفن : 2801

خانم سلیمانی

سِمَت : کارشناس آموزش

محل استقرار :همکف میانی

تلفن : 2514

خانم غیابی

سِمَت : کارشناس آموزش

محل استقرار :همکف میانی

تلفن : 2511

آقای صید مرادی

سِمَت : اتاق اساتید

محل استقرار :دوم میانی

تلفن: 2200

آخرین ویرایش۱۱ مهر ۱۴۰۰