کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت بازرگانی

1- آقای دکتر عابدی

2-  آقای دکتر حمیدرضا سعیدنیا

3-  آقای دکتر سید محمود هاشمی

4- خانم دکتر شادان وهاب زاده