اطلاع رسانی فرهنگی

 

 

آدرس پست الکترونیکی جهت تماس با نماینده دانشجویان در شورای فرهنگی دانشکده :

std.farhangi.modiriat@iau-tnb.ac.ir