اطلاعات گروه

مدیر گروه :  آقای دکتر احسان رحمانی نیا

m_hassani@iau-tnb.ac.ir


اعضای هیات علمی
نام  مدرک تحصیلی  مرتبه علمی
محمد حسنی دکتری استادیار
محمد خدایی وله دکتری استادیار
علی سعیدی دکتری استادیار
حجت الله سیدی دکتری استادیار
هاله عسگریان دکتری استادیار
مهران متین فرد دکتری استادیار
حسن معین نعمتی دکتری استادیار