اطلاعات گروه

مدیر گروه : آقای دکتر اسماعیل کاوسی


اعضای هیات علمی
نام  مدرک تحصیلی  مرتبه علمی
سوسن علائی دکتری         استادیار         
تکتم فرمانفرمایی فوق لیسانس  مربی دانشجوی دکتری       
عباسعلی قیومی دکتری استادیار