اطلاعات گروه

مدیر گروه : خانم فریبا مصلحی

faribamoslehi@gmail.com

اعضای هیات علمی
نام  مدرک تحصیلی  مرتبه علمی
محمدمهدی احمدی فوق لیسانس مربی
رویا جعفرزاده فوق لیسانس مربی
محمد حسنی دکتری استادیار
تقی خالقی راد فوق لیسانس مربی
محمد خدایی وله دکتری استادیار
علی سعیدی دکتری استادیار
حجت الله سیدی دکتری استادیار
هاله عسگریان دکتری استادیار
احمد فیضی زاده فوق لیسانس مربی
فرهنگ کاشف بهرامی فوق لیسانس مربی
مهران متین فرد دکتری استادیار
محمد مردانی فوق لیسانس مربی
فریبا مصلحی فوق لیسانس مربی
حسن معین نعمتی دکتری استادیار
ملک تاج ملکی اسکویی فوق لیسانس مربی