برد امور کلاس ها

کارگاه سایت دانشکده زبانهای خارجی (423) به دانشکده فنی مهندسی (309 B) انتقال یافت.