برد امور کلاس ها

- پایان کلاسهای نیمسال اول   96-95

- شروع امتحانات پایانی نیمسال اول 96-95