اطلاعیه دفاعیات

اطلاعیه دفاعیات دانشکده مدیریت روی کانال تلگرام دانشکده بروزرسانی میشود:

telegram.me/iautnbmodiriat

دریافت جدول زمانبندی دفاعیات دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول ۹۹-۹۸  

مراحل دریافت کد اخلاق 

فرم مشخصات دانشجو و استاد 

چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی

فرم اعلام تعارض منافع مجری و همکاران طرح پژوهشی