اطلاعیه دفاعیات

اطلاعیه دفاعیات دانشکده مدیریت روی کانال تلگرام دانشکده بروزرسانی میشود:

telegram.me/iautnbmodiriat