تقویم آموزشی

-  برگزاری امتحانات نیمسال اول از  16/دی/96  تا  02/بهمن/96

- انتخاب واحد نیمسال دوم  از 07/بهمن/96  تا  12/بهمن/96