آزمایشگاهها

سه کارگاه کامپیوتر و یک کلاس سمعی بصری در دانشکده مدیریت فعال است.