آزمایشگاهها

یک کارگاه کامپیوتر در دانشکده مدیریت فعال است.