رؤسا و مدیران

ریاست دانشکده

دکتر مجتبی معظمی

تخصص: مدیریت آموزشی الله افتخاری

شماره تماس: ۷۷۰۰۹۸۰۸

پست الکترونیکی: 

آدرس سایت شخصی: 

m

 

معاونت دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر امیر غلامی

تخصص: علوم اقتصادی

شماره تماس :۷۷۰۰۹۸۰۸

پست الکترونیکی: a_gholami@iau-tnb.ac.i

آدرس سایت شخصی: http://gholami.faculty.iau-tnb.ac.ir/faculty‌