رؤسا و مدیران

ریاست دانشکده

دکتر مجتبی معظمی

تخصص: مدیریت آموزشی  الله افتخاری

شماره تماس: ۷۷۰۰۹۸۰۸

پست الکترونیکی: 

آدرس سایت شخصی: 

m

 

معاونت آموزشی دانشکده

دکتر مریم ادیب زاده

تخصص : مدیریت دولتی

شماره تماس : ۷۷۰۰۹۸۰۸

پست الکترونیکی:

آدرس سایت شخصی: