اطلاعات گروه

- مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : خانم دکتر شادان وهاب زاده

- مدیر گروه دکتری مدیریت بازرگانی : آقای دکتر احسان عابدی